Dokumenty

Prohlášení údajů nezbytných k provedení kontroly klienta podle zákona č. 253/2008 Sb. 

Společnost Š-servis Praha, s.r.o., je vázána zákonem č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Podle tohoto zákona musí společnost Š-servis Praha, s.r.o., před navázáním obchodního vztahu provést tzv. kontrolu klienta, zejména zjistit

povahu navazovaného obchodního vztahu, a také je-li klientem právnická osoba, zjistit jejího skutečného majitele.

Zákonnou povinností klienta je informace pro účely kontroly poskytnout. Děkujeme za spolupráci.Identifikace a kontrola klienta
(dle Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu)

Vážení zákazníci,

rádi bychom Vás tímto informovali o některých úkonech, se kterými se setkáte při navázání nebo v průběhu obchodního vztahu s naší společností Š-servis Praha, s.r.o., (se sídlem Ondříčkova 48, Praha 3, PSČ 130 00, IČ: 25734814 vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C spisová značka 65445) - dále jen "Společnost", které navazují na požadavky stanovené zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen Zákon č. 253/2008 Sb.), dalšími právními předpisy (zejména zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí a Vyhláškou ČNB č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu) nebo vnitřními pravidly a postupy Společnosti v oblasti předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti (praní špinavých peněz) a financování terorismu.


GDPR

GDPR je nový právní rámec ochrany osobních údajů, který platí pro země EU, s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů. GDPR se týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů. GDPR zavedlo astronomické pokuty za porušování pravidel 

GDPR se dotýká každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje občanů EU, včetně společností a institucí mimo území EU, které působí na evropském trhu.

Nařízení míří na firmy, instituce i jednotlivce, kteří zacházejí s osobními údaji - zaměstnanců, zákazníků, klientů či dodavatelů, a to napříč segmenty a odvětvími. Zasáhne i ty, kteří sledují či analyzují chování uživatelů na webu, při používání aplikací nebo chytrých technologií. Cílem GDPR je chránit digitální práva občanů EU.

Ať už jde o bankovní instituce, zdravotnictví, veřejnou správu, nebo e-shopy, všichni se budou v dohledné době potýkat s nutností upravit způsob zpracovávání osobních údajů. V případě závažného porušení pak budou firmám hrozit vysoké pokuty.

GDPR začne v celé EU platit jednotně od 25. května 2018. V Česku tak nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Práva a povinnosti v současném zákoně o ochraně osobních údajů budou nahrazena právy a povinnostmi vyplývajícími z Obecného nařízení. Zákon o ochraně osobních údajů po jeho novele bude již upravovat jen některé aspekty týkající se Úřadu pro ochranu osobních údajů (např. jeho ustavení, organizaci atd.) a některé dílčí záležitosti nutné k dotvoření celého rámce ochrany osobních údajů, které nejsou Obecným nařízením upraveny nebo které Obecné nařízení umožňuje upravit na vnitrostátní úrovni. U některých aspektů dokonce Obecné nařízení předpokládá vnitrostátní úpravu. Mezi ně patří například aspekty zpracování osobních údajů pro účely výkonu svobody projevu, práva na informace, svobody vědeckého bádání a umělecké tvorby.

Základní GDPR informace, které se týkají zpracování mezd

1 . Informace ke zpracování osobních údajů o zaměstnanci

2. Skartační řád

3. Zpracování osobních údajů v Š-servis Praha

4. Přehled zpracovávaných osobních údajů

5. Personální dotazník - upravený dle GDPR

6. Čestné prohlášení COVID-19


Návody

Návod při nefungujícím cloudu

Pokud zjistíte, že se přestaly automaticky aktualizovat soubory v cloudu ve vašem počítači, stáhněte si následující návod a postupujte podle uvedených kroků: